Translate

söndag 24 mars 2013

Hearing 16 april

Hej vänner i föreningen!
Nu har vi nått ett kritiskt läge i kampen mot förstörelsen av östra Sundborn.
Länsstyrelsen har gått med på föreningens begäran om en hearing. Att det sker är mycket ovanligt.
Hearingen äger rum
tisdagen den 16 april klockan 13.00 i Karlsbyhedens Folkets Hus.
Styrelsen kommer att förbereda de viktigaste frågorna som ska ställas till Sundborn Vind – men alla frågor är viktiga. Särskilt som vi inte fått några svar tidigare.
Men det allra viktigaste är att det här mötet blir en kraftfull demonstration av motståndet mot Sundborn Vind.
Media kommer att bevaka mötet. Folkets Hus måste därför vara överfullt med motståndare. Det är också viktigt eftersom vi vet att de mindre delägarna i projektet börjar ångra sig.
Därför måste alla som har möjlighet komma till mötet - och ta med sig grannar, släkt och vänner, barn och barnbarn.
Om vi någon gång tvingas se de enorma skador vindkraftverken skapat i vår bygd är kommer var och en av oss att ångra om vi inte tog chansen att säga ifrån när vi fått möjligheten.
Med vänliga hälsningar,
Föreningen Rädda Fäbodmiljön i östra Sundborn från Vindkraft
Rolf Kroon
Ordförande

 

söndag 3 mars 2013

Vikande lönsamhet för vindkraften

 Saxat ur Göteborgsposten
Vindkraftsutbyggnaden är ett onödigt experiment som kostar mångmiljardbelopp, skriver debattörerna.

 Vindkraftsutbyggnaden är ett onödigt experiment som kostar mångmiljardbelopp, skriver debattörerna.

 
Elprisets utveckling och framtida prognoser är illavarslande för vindkraftindustrin som dras med ekonomiska problem. Flera investerare har också fryst sina utbyggnadsplaner på grund av bristande lönsamhet. Det finns inget behov av storskalig vindel i Sverige, skriver bland andra professor Marian Radetzki.
Vi har nu sett årsrapporterna för 2012 från de två vindkraftsbolagen, Arise Windpower AB och Eolus Vind AB. Trots att båda uppvisar brant fallande resultat, främst på grund av låga elpriser och låga värden på elcertifikaten, samt löper betydande risker för likviditeten vid fortsatt låga elpriser, verkar aktieanalytikerna inte fästa något avseende vid just dessa för bolagen helt avgörande fakta. Vi frågar oss varför?

Vad vet analytikerna, som inte vi vet? Är det verkligen ansvarsfullt, att rekommendera köp av vindkraftsaktier? Hur kommer det framtida resultatet för dessa bolag att påverkas av dagens prisnivå för att terminssäkra elleveranserna framöver? Vad är det som gör att såväl analytiker som vindbolag fortfarande tycks tro på högre elpriser?

Aktuella terminspriser för 2014-2018 ligger på knappt 31 öre/kWh. Det är så marknaden ser på hur priserna kommer att utvecklas. Inom branschen förutspår många att det blir dämpade elpriser flera år framöver. Budskapet om elöverskott och låga priser tycks dock inte ha nått fram till beslutfattare, aktieanalytiker och politiker.

Inget tyder på högre priser
Många hävdar, att vi snart kommer att få samma elpris i Sverige som på kontinenten. El handlas nu på tyska börsen till 42 Euro/MWh, motsvarande 35 öre/kWh, för kommande år, det vill säga blott fyra öre mer än i Norden. Redan i dag har Tyskland och Danmark behov att exportera el till Sverige och Norge, när de har hög vindkraftproduktion.

Värdet på elcertifikaten har justerats upp något de senaste månaderna, främst för att Norge senarelagt sin planerade utbyggnad av vatten- och vindkraft. När utbyggnaden kommer igång lär värdet på elcertifikaten vika. Skogsbolaget Holmen har beslutat att inte investera i vindkraft eftersom förväntad prisutveckling inte ger någon lönsamhet på flera års sikt. I Västerbotten finns fem planerade områden för vindkraft, där alla tillstånd för byggnation finns på plats, men varken Vattenfall eller de andra exploatörerna bygger, på grund av alltför låga elpriser.

De europeiska elpriserna är satta under press av det sjunkande världsmarknadspriset på kol som USA exporterar i ökande grad när skiffergasen ersätter kolet i landets energiproduktion. Detta sätter press nedåt på kolpriset och därmed på elpriset i Europa. EU:s politiska oförmåga att stabilisera priset på utsläppsrätter under gångna år gör en snar prishöjning på denna marknad osannolik.

Risk för stora förluster
Föreningen Svenskt Landskapsskydd har tillsammans med andra, under lång tid varnat för vindkraftens bristande lönsamhet. En verksamhet vars intäkter till 40 procent är direkt beroende av politiska beslut om bidrag lever mycket farligt. Erfarenheterna från Spanien och USA av stödsystemens instabilitet borde skrämma vindkraftsinvesterarna.

Inte bara vindkraftens investerare riskerar dock att förlora sina insatser. Betydligt bredare samhällsekonomiska intressen kommer att bli lidande av de sanslösa offentliga planerna på vindkraftsutveckling.

Ansvariga politiker står inför besvärande förklaringsuppgifter. Just nu ägnar de stor kraft åt att förklara Vattenfalls vidlyftiga investeringar som fördyrat elen i Sverige. I nästa vända får de förklara varför konsumenternas nätavgift måste höjas för att bygga ut de smarta elnät som vind- och solel kräver. Det är svårt nog att motivera hushållens ökade kostnader för elcertifikat, när inget egentligt behov av dessa föreligger.

Vi ser inte någon ljus framtid för vindkraften i Sverige. Det finns inget behov av storskalig vindel, och ingen kommersiell lönsamhet i branschen, ens i ett längre perspektiv. Vi är upprörda över att svenska hushåll ska tvingas subventionera vindkraftexport till andra länder samtidigt som vår egen miljö tar stryk. De närmast ofattbara mångmiljardbelopp vi kastar bort på detta onödiga experiment med landsbygdsbefolkningen, hushållens ekonomi och landskapet, behövs för betydligt mer angelägna ändamål i Sverige i dag.

Marian Radetzki
professor i nationalekonomi
Björn Törnvall
före detta bankdirektör
Jonny Fagerström
föreningen Svenskt Landskapsskydd

lördag 2 mars 2013

Dalademokraten idag, 2 mars

Kräver svar om vindkraftparken FALUN/ SUNDBORN

Husägare kring sjön Logärden anser att de inte får svar på frågor om den planerade vindkraftparken i området. Nu vill de att länsstyrelsen ordnar ett möte mellan dem och Sundborn vind AB.

– De svarar inte på våra frågor, därför kan jag inte svara på hur det ska bli, säger Christina Sand, styrelseledamot i föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft.
Föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft vill att länsstyrelsen anordnar en officiell hearing med företaget Sundborn Vind AB.
Föreningen skriver i ett brev till länsstyrelsen att Sundborn vind konsekvent vägrat att besvara frågor från de som berörs av den planerade vindkraftparken.
– De säger att svaren på frågorna finns i miljökonsekvensbeskrivningen, men det är inte sant, säger Christina Sand.
Sundborn vind har ansökt om att bygga tio vindkraftverk väster om sjön Logärden.
Ansökan behandlas av länsstyrelsen och enligt miljöhandläggaren Eva Staffansson kan myndighetens beslut komma i april.
Christina Sand säger att hon har många frågor om det planerade vindkraftprojektet som inte besvaras i företagets miljökonsekvensbeskrivning. Det gäller bland annat hur miljön och djurlivet kommer att påverkas.
I brevet till länsstyrelsen pekar föreningen på flera uppgifter i ansökan som de anser vara felaktiga.
Eva Staffansson säger att det finns en möjlighet för länsstyrelsen att hålla ett offentligt sammanträde innan något beslut tags i frågan om vindkraftparken.
Det kan bli aktuellt om det finns oklarheter som är av betydelse för beslutet. Det kan till exempel vara att nya uppgifter kommit fram eller att det finns oklarheter i ansökan.
Eva Staffansson säger att det är ytterst ovanligt att det sker och att det inte är beslutat om det kan bli aktuellt i det här fallet.
DD har försökt nå Sundborn vinds styrelseordförande Bo Gustavsson utan framgång.


Erik Jerdén

Ansökan om hearing


                                                                                       26 februari 2013

Länsstyrelsen i Dalarnas län,    dalarna@lansstyrelsen.se   
791 84 FALUN
 
Vindkraftshearing
Vi, föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft (Rffv),  föreslår att länsstyrelsen anordnar en officiell hearing med Sundborn Vind AB, sakägarna samt övriga intresserade. Hearingen bör ske under länsstyrelsen ordförandeskap, förslagsvis med ordföranden i miljöprövningsdelegationen  som hearingens ordförande. Anledningarna  till detta förslag är många, nedan redovisas några av dem.
 
Sundborn Vind AB (SVAB) har allt sedan början av tillståndsprocessen konsekvent vägrat att kommunicera med sakägarna. Något samråd om det nu aktuella projektet har inte ägt rum. Samrådet maj 2010 avsåg ett helt annat projekt med andra , mindre verk och med annan lokalisering. Man har konsekvent vägrat att besvara de flesta av sakägarnas mycket välmotiverade frågor om den nu aktuella etableringen. Man har påstått att våra frågor finns besvarade i SVAB:s ansökan med miljökonsekvensbeskrivning, vilket inte är sant. Man har inte levt upp till miljöbalkens krav, varken till dess grundkrav eller specifika ”måsten”. Några exempel.
 
v  Något samråd som miljöbalken föreskriver har inte ägt rum. Vi tror att enda sättet att få SVAB att ställa upp på något som skulle kunna likna ett samrådsmöte är genom en officiellt hållen hearing.
v  Några alternativa vindkraftslokaliseringar har inte redovisats även om SVAB i ett mångordigt men helt irrelevant resonemang försökt ge sken av en seriös studie av alternativa lokaliseringar. Det är tydligt att SVAB  tycks vilja övertyga tillståndsgivarna om att för SVAB:s  10 vindkraftsverk finns inga alternativ i hela Dalarna eller Sverige än just östra Sundborn.
v  Någon redovisning av de påstådda vindmätningarna som visar hur det blåser över tiden har trots upprepade frågor inte kunnat redovisas. Medelvinden gör föga upplysning om hur ofta man har att räkna med strömavbrott p g a att det blåser för mycket eller för litet. Och vem garanterar ström­tillförseln när verken står stilla.
v  SVAB, som saknar ekonomiska, tekniska och administrativa resurser för projektet, har inte velat eller kunnat svara på frågor om sin affärsidé samt hur projektet skall finansieras och administreras.
 
SVAB  har  då och då ställt ut garantier för natur, miljö, människors hälsa mm. Hur man avser att hantera dessa garantier, när verkligheten avviker  från den garanterade , har vi inte kunnat få något svar på.
 
SVAB har i olika sammanhang gjort påståenden i bl a tekniska/fysikaliska frågor. Så t ex
v  påstår SVAB att ”det är inte bevisat att lågfrekvent buller är skadligt för människan” vilket det är.
v  påstår SVAB att det finns stort stöd för vindkraftsetableringen i bygden, vilket de flesta vet inte är sant.
v  påstår SVAB att en fördubbling av ljudnivån inte är märkbar för det mänskliga örat, vilket inte är sant.
v  hävdar SVAB i ansökan att deras 10 verk skall generera 30 Mw och ge 96,8 Gwh/år. Det förutsätter en faktisk verkningsgrad för verken, som är nästan dubbel så stor som för dagens verk . Hur går det till?
 
Vi förutsätter att länsstyrelsen före beslut tillser att SVAB genomför ett formellt samråd enligt miljöbalkens intentioner och att länsstyrelsen låter sig vara representerad på detta samråd. Vi tror att, som en komplet­te­ring till ett formellt samråd,  skulle en hearing under länsstyrelsens ordförandeskap  kunna utgöra ett värde­fullt kompletterande underlag för länsstyrelsens beslut i ansökningsfrågan. SVAB har mycket att förklara.
 
För föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft

Rolf Kroon                        Viveka Friberg                   Christina Sand                     Jan Sondén
Ordförande                      Styrelseledamot              Styrelseledamot                Styrelseledamot
Sakägare                           Sakägare                              Sakägare                               Sakägare