Translate

lördag 24 november 2012

Björn Ristners brev till politikernaSnälla politiker….

Låt förnuften fungera och regera!

Begär åtminstone av Sundborn vind AB göra ny dokumentering och ett åstadkomma ett samråd ”värd namnet” för de nya större vindkraftverken innan ni tar beslut.

Riskera inte att detta blir ER tids BADHUS - som man kommer att tala om i evärdeliga tider!!!!

Ge er och oss chansen!

Björn och Göta Ristner
 
Här kommer ett positivt svar

Hej.
Tyvärr fick vi de rödgröna och centern mot oss.
 
Jag har full förståelse för er oro och det har varit mitt huvudargument att bygga upp motståndet från och med samt i miljönämnden. För mig har planerna hela tiden verkat vansinniga.
Jag är också rätt säker på att planerna kommer att stoppas i någon instans innan de kommer till verkställighet.
Argumenteringen var stundvis på låg nivå idag. Värst var Broman som påstod att Catharina ljög som en häst travar när han själv var värre lögnare än en hästhandlare. Han låtsades inte att det fanns bebyggelse närmare än i Sundborn på en mils avstånd, med mera.
Det enda jag kan göra är att uppmuntra er att fortsätta er kamp och överklaga.
Bästa hälsningar från Göran Forsén, Moderaterna i Falun

fredag 23 november 2012

Dagen efter..

Idag känns det lite vemodigt. Politikerna pratade om bostadsavstånd på 5 km, men vi kommer att ha mindre än två km till närmsta vindkraftverk.
De tycker också att markägarna har rätt att göra vad man vill på sin mark. Självklart!

Men...

Läser  man Miljöbalken  nedan är det väl tveksamt om det går att genomföra en vindkraftsanläggning utan att strida mot tillämpningen.

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämningsområde


”1 §  Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

 

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer  skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt  långsiktigt god hushållningtryggas, och

5.återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp  uppnås.”


Jag sörjer den tystnad  jag älskar så högt och som vi riskerar att förlora med fem stora vindkraftverk bakom "ryggen".

Christina Sand

onsdag 21 november 2012

Falun, dagen innan Kommunfullmäktigemötet

Nu ska ni få höra vad som hände mig då jag skickade ett personligt brev till våra politiker.
Jag hämtade uppgifter från en debattartikel  i SvD, skrivna av 12 ledamöter ur Kungl. Vetenskapsakademinens Energiutskott. Uppgav källa:  Enegimyndigheten och Svensk Energi.

Detta svar kom från en av ersättarna i nämnden:

Hej Christina et al,

Svensk Energi är i många fall en mycket partisk och opålitilig källa. Som vetenskapligt skolad person skulle jag vara tacksam att slippa denna typ av e-post i fortsättningen.

Mvh,

xxxx xxxxxxxx,
Mp de gröna
Ersättare i KommunfullmäktigeMiljöpartiets målsättning;
Tanken är att nästan halva styrelsen ska arbeta utpräglat utåtriktat. Målet för hela Miljöpartiet är att 250 000 människor ska få möjlighet att diskutera och påverka den gröna politiken i personliga möten med miljöpartister. Mp Falun ska möta människor både utanför de politiska rummen och i studiecirklar och i öppna Gröna Kaféer. Miljöpartiet ska vara Sveriges mest närvarande parti.
Måluppfyllelse? Knappast!
Christina Sand

söndag 18 november 2012

Mera Råberget

Björn Ristner är en hängiven fotograf. Här kommer bilder från Sunbornsleden och Råberget..
Mera bilder på
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.535072499854789.132753.100000561318955&type=3

Bygdeplundring

18 nov 2012
Bygdeplundring i Falu kommun
Inför fullmäktiges beslut den 22 november 2012 om vindkraftsetablering i östra Sundborn. 
Sundborn Vind AB vill bygga vindkraftverk i östra Sundborn. Nu har alla argument för och emot malts ner till två helt avgörande frågor.
1. Vill vi bevara ett karakteristiskt kulturland­ska­p, säkra tradi­tionella fritids- och rekreationsområden, värna och utveckla våra gamla fäbodmiljöer med både permanent- och fritidsboende, garantera livskvaliten för alla inom kommunen, inte bara för män­niskor utan även för däggdjur, fåglar och fiskar samt säkerställa den biologiska mångfalden? En vindkraftutbyggnad i östra Sundborn skulle i ett slag förstöra förutsättningarna för detta.

2. Eller vill vi låta Sundborn Vind AB få plundra bygden på de flesta av dessa värden. Vad skulle vi få i stället? Jo, kanske några enstaka årsarbeten. De enda som skulle vinna på en utbyggnad är Sundborn Vinds aktieägare samt markägarna som räknar med att kunna skapa sig en förmögenhet genom att skövla allas vårt gemensamma kulturarv.

Det finns tydligen de bland fullmäktige som överväger att stödja Sundborn Vinds planer. Frågan är då, varför? Det måste både den enskilde fullmäktigeledamoten och partierna kunna svara på. Och alla bör vara förvissade om att räkenskapens tid kommer och att ansvar kommer att utkrävas.

Jan Sondén

onsdag 14 november 2012

tisdag 13 november 2012


 
 
 Björn Ristners  bilder 
 
 
 


 


     Här är Björns brev till våra politiker!                                                         
 
Hej mina politiker.

Vill bara fråga hur man kan låta ett kraftbolag prospektera för 10-talet vindsnurror i närheten av Falun-Sundborn i en storlek som är större än Kaknästornet!!??? Detta utan att ens ha producerat bilder eller vägnät för detta!

-Kan ni verkligen se framför er, dessa enorma verk på höjderna bakom Karlsbyheden sett från Falun när ni kommer ut på ängarna vid Danholn???

-Kan ni verkligen förstå förödelsen av Sundbornsleden det skulle innebära med Råberget som guldkornet i den med ett verk rakt framför den utsikten över Runn, Falun, Sundborn och Toftan?

Vi kan inte ens tänka oss mindre verk på dessa platser!

Det måste finnas lämpligare ställen både sett ur vindtillgång och minskad visuell miljöförstöring – Havet, t.ex!!

Bifogar några bilder där ni ska tänka er in i hur det blir med en skog av ”Kaknästorn”.

Bilderna från utsiktsplatsen på Råberget visar kullen framför där ett av jätteverken är planerat att stå. Den kullen blir helt avskalad för att hysa verket. En ”autostrada” för jättefordonen som ska leverera verket till toppen kommer in mellan nämnda kulle och utsiktsplatsen.

Hälsningar Björn och Göta Ristner

söndag 28 oktober 2012

Se ljusspelet från vindkraftverk!

Gå in på nedanstående länk och se hur ljusspelet från vindkraftverk kan påverka miljön, ute och inne.
Detta gäller 150 meter höga vindkraftverk och ändå ger de så mycket flimmer och skuggor.

http://www.faringtoftanorra.se/html/grafik.html#

 Glöm inte att gå in på Klicka här också!

Tips från Jan Sondénfredag 26 oktober 2012

 
Detta är väl ändå ett scenario vi vill slippa se i framtiden!

torsdag 25 oktober 2012

Litet fakta om effekt och energi och Sundborn Vinds Kalkyler.


 

Om effekt, energi och verkningsgrad

 

1000 Watt (W) är = 1 kilowatt, kW

1000 kW  är         = 1 megawatt, MW

1000 MW är         = 1 gigawatt, GW

1000 GW är         = 1 terawatt, TW

 

Watt är mått på effekt

Watt per tidsenhet, t ex kilowattimmar (kWh), är mått på energi

 

Sundborn vind AB säger (ansökan pkt4, sidan 8) att de 10 planerade vindkraftverken skall ge en effekt på 30 MW

 

ett dygn får vi då 30 MW gånger 24 (timmar/dygn) = 720 MWh (h=timme)

 

ett år blir det då 720 MWh gånger 365 (dagar)                         =262 800 MWh = 262,8 GWH

 

 

Sundborn Vind AB säger (miljökonsekvensbeskrivningen Inledning pkt1.4, sidan 9 )att verkens energiproduktion har beräknats till 96,8 GWh/år

Det förutsätter en årsverkningsgrad på 37 % (36,83%  av 262,8 = 96,8)

Det är mer än dubbelt så stor faktisk årsverkningsgrad som vad dagens vindkraftverk kan prestera.

En rimlig siffra på vad SVAB:s 10 vindkraftverk skulle kunna producera är därför högst ca 50 GWh

 

Rimligheten i 96,8 GWh/år har Sundborn Vind inte velat eller kunnat förklara och än mindre bevisa.

 

Sveriges samlade energiproduktion är ca 150 TWh eller 150 000 GWh.

50 GWh utgör alltså matematiskt 50/150 000. Litet avrundat ca 0,03 av en tusendel (promille)

I praktiken ger vindkraftverken inget nettotillskott alls av energi då bl a vattenkraftproduktion motsvarande vindkraftenergin måste hållas i reserv för den tid då vindkraftverken står stilla p g a att det inte blåser eller blåser för mycket eller att de står stilla av andra skäl och inte ger någon energi alls. Räknat med alla kostnader för fram­tagning, byggnad, driftunderhåll och återställning av verken samt inklude­rande skattesubven­tionerna av vindkraften betyder det reellt en ren förlustaffär för samhället. Och då är inte inräknat kostnader i form skador på växt- och djurlivet, förlust av oersättliga natur- och kultur­värden, stora störningar för alla boenden och andra som vistas i bygden i form av buller, ljus och skuggor, kort sagt, kostnader för en skadad livsmiljö.

 

Det bör också observeras att den av SVAB redovisade miljövinsten (miljökonsekvensbeskrivningen, pkt 1.4, sidan 9) i form av bl a årligt minskat koldioxidutsläpp om 82 280 ton inte är relaterat till någonting, särskilt inte till den svenska elproduktionen som är i princip koldioxidfri. Hur man från 0 kan minska utsläppen med 82 280 ton återstår för SVAB att visa.

 
Jan Sondén
 

 

Vad står Miljöpartiet i Falun för ?

Frågan har blivit högaktuell sedan planerna på Vindkraftsanläggningar i östra Sundborn varit uppe till behandling i kommunens miljönämnd respektive i kommunstyrelsens utvecklingsutskott (KSU). I det ena röstade miljöpartiet nej - i miljömämnden. I det andra röstade man ja - i KSU.
Motiveringen skulle vara att Sundborn Vind AB (SVAB) nu skulle ha svarat på alla frågor. Men så är det inte.

Det finns fortfarande minst lika många obesvarade frågor idag som för drygt 2 år sedan. Och mängder av oklarheter om energiproduktion, vinddata, påverkan på djur och natur, påverkan av ljus- och bullerstörningar på människor och djur, påverkan på våra vattendrag och sjöar, m.m.

Varför verkar miljöpartiet så angeläget om att tillåta vindkraften i östra Sundborn, som i ett slag skulle förstöra det mesta av de värden som miljöpartiet säger sig värna om?

 JS

Har Centerpertiet i Falun någon miljöpolitik?

Centern verkar anse att det är helt i linje med sin politiska inriktning att tillåta skövling av östra Sundborns unika natur, förstöra oersättliga natur- och kulturvärden och låta förvandla östra Sundborns bygder till en ljus- och bullertrakt.

Har man klart för sig att man ständigt och milsvitt kommer att vara störd av högintensivt blinkande vitt ljus på verkens masttopp samt , kanske, av fast vitt ljus på verkens vingspetsar? Det betyder sammantaget för 10 verk 10 fasta, blinkande intensivljus och kanske 30 st roterande! Aldrig kommer det att vara tyst.

Är det så centern i Falun värnar vår miljö och lever upp till Maud Olofssons uttalande för inte så länge sedan att centern "skall sätta medborgarna i centrum" och "ta medborgarnas perspektiv"?

Redan Abraham Lincoln framhöll, riktat till "politiker" att man kan lura hela folket en del av tiden och en del av folket hela tiden men man kan inte hoppas på att kunna lura hela folket hela tiden. Centern lever farligt.

Carolina Malmeström

tisdag 23 oktober 2012

Sundborn Vind AB (SVAB) bluffar och mörkar.

SVAB ansökan om uppförande av 10 st vindkraftverk i östra Sundborn är forfarande full med obesvarade frågor, några av dem ända från maj 2010. Många uppgifter i ansökan och dess bilagor är därtill felaktiga och kanske avsiktligt vilseledande.

Några exempel.
SVAB säger att man skall leverera 30 MW till nätet som ska ge en årsproduktion om ca 100 tWH. Det betyder att SVAB räknar med en årsverkningsgrad på verken med 35-40%, viket är mer än dubbelt så mycket som dagens vindkraftverk ger. Hur går det till?

Vidare är bullerutbredningen minimalistisk och någon hänsyn har uppenbarligen inte tagits till de ackumelerade effekterna från samgrupperade verk. Det verkar som om SVAB känt på sig att redovisad bullerutbredning är orimligt begränsad.
På en skärmutställning påstod man då helt frankt att människan - vem det nu är - knappast uppfattar en fördubbling av ljudstyrkan som en ljudförändring. För det skulle krävas en ökning med minst en 10-dubbling.

Mörkar gör SVAB genom att inte kunna eller vilja redovisa hur det blåser över tiden. I stället framhåller man att det blåser tillräckligt och att medelvinden över året är ca 7 m/s, två helt meningslösa påståenden. Viktigt vore att få veta hur ofta och länge som vindkraftverken kommer att stå stilla, då reservkraft, vattenkraft, måste rycka in.

Med vindkraft byter vi billig vattenkraft mot dyr vindkraft och får i utbyte ett skövlat kulturlandskapoch en förstörd livsmiljö för människor och djur.

Jan Sondén

söndag 21 oktober 2012

Om att sälja ut Falu kommuns själ.

Sundborn Vind AB (SVAB) vill bygga 10 vindkraftverk i östra Sundborn. I en bygd med stora kulturhistoriska värden, ett viktigt rekreations- och fritidsområde för faluborna och för turister, med en fantastisk och eftersträvad livskvalitet för fast- och fritidsboenden på bl.a. fäbodar i området och med ett rikt djurliv.
Detta är en del av Falu kommuns själ, och den finns ofta uttryckt i utvecklingsplaner, uttalade kultursträvanden, turistbroschyrer etc. Allt detta skulle gå förlorat vid en utbyggnad av vindkraften, som skulle fragmentera bygden med skyddszoner, breda vägar, buller, ständigt blinkande varningsljus - kanske ett 40-tal - uppgrumlade vattendrag m.m.

För denna miljökostnad får vi - högt räknat - kanske 50 TWh/år. En mikroskopisk andel av Sveriges samlade elbehov och dessutom inte behövd. Förespråkarna för vindkraften gör gällande att den bidrar till koldioxidfri elproduktion, vilket inte är sant. Vår elproduktion är redan i princip koldioxidfri. Genom att vattenkraft måste hållas som reservkraft när vindkraftverken står stilla, bidrar inte vindkraften till någon nettoproduktion av koldioxidfri el.

Däremot blir koldioxidutsläppen betydande vid tillverkning av verken, genom alla transporter, grävningar, sprängningar och inte minst genom stora avverkningar runt verken och vägarna. Och genom avverkningarna förlorar vi skog som annars skulle ta upp koldioxid ur atmosfären. Summan av det hela visar inte ens på ett s.k. nollsummespel utan på en ren samhällelig totalförlust.

En förödande miljöförstöring. Hur skall Falu kommuns politiker kunna försvara det inför väljarna?

Jan Sondén, Logärden

torsdag 18 oktober 2012

Godmorgon!

Det blev ett litet inslag i Tv4 i alla fall.  Vi tackar Svartnäs borna för att vi med kort varsel fick delta i uppvaktningen vid Länsstyrelsen. Gå gärna in och titta på Vildmarkens Blog, där kan du läsa om alla evenemang och turer som föregått Mark - och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts beslut att säga NEJ till vinkraftverk  i vildmarken.

Vildmarkens Blog | Detta är VÅR vildmark inte ERT industriområde eller tivoli!

Christina Sand
Välkommen till Intresseföreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft. Syftet med föreningen är att verka för att det inte skall byggas några vindkraftverk i östra Sundborns bygder.
Föreningen bildades i augusti år 2010 och har nu över 150 medlemmar.

Idag har vi tillsammans med Svartnäs Vildmarksförening demonstrerat utanför Länsstyrelsen, Falun. Föreningen för Svenskt Landskapsskydd bistod med banderoll, skyltar och informationsblad. Tv4 var där och filmade och intervjuade. Kanske kan du se en skymt av oss på lokalnyheterna i kväll.