Translate

måndag 11 februari 2013

Brev till Inger Svanström, Länsstyrelsen


Till Inger Svanström, Inger.Svanstrom@lansstyrelsen.se
Chef för rättsenheten, tillika ordförande i miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen i Dalarnas län
791 84  FALUN
                                                             
Om Sundborn Vinds AB vindkraftsansökan.

Vi, några av många kvinnliga sakägare i ärendet, skriver till dig, Inger Svanström, då vi inte kan hitta någon annan att vända oss till med våra farhågor om hur tillståndsprocessen gått och går till. Vi skriver till dig då vi tror att du har både inflytande och kompetens att med oväld säkerställa ett rättssäkert handläggande i regel­verkens, främst kanske miljöbalkens, bestämmelser och andemening. Vi skriver för att vi tycker att debatten varit för mansdominerad och ofta rört sig om perifera tekniska frågor. Vi skriver för att vi kvinnliga sakägare från våra yrkesliv tillsammans har djupa kunskaper inom bl. a områdena miljö, kultur och humanism. Områden som SVAB och nu en majoritet av kommunfullmäktige inte tycks tillmäta något intresse.

Den 22 november 2012 beslutade Falu kommunfullmäktige med rösterna 33 för (ja-sidan) och 25 emot (nej-sidan) att, som beslutet lyder enligt fullmäktige­protokollet, ”Sundborn Vinds AB ansökan om vindkraftspark i Sundborn tillstyrks.” (Sundborn Vind AB fortsättningsvis förkortat till SVAB). Ett oenigt fullmäktigebeslut som också kan beskrivas som att nejsidan företräder drygt 40% av kommunens invånare, d v s så räknat skulle en 23 000 av kommunens invånare vara emot SVAB vindkraftsplaner för östra Sundborn.  Jan Sondén har bloggat några reflektioner över beslutet (bifogas), reflektioner som vi tycker är viktiga och relevanta.
 
Vi har som sakägare följt SVAB:s agerande sedan maj 2010. Under hela processen har det varit tydligt att SVAB ansett sig helt säkra på att få det avsedda tillståndet och att all formalia runt en ansökan för SVAB varit just bara en formsak. Det kan förklara alla bristerna i ansökan och i kontakterna med sakägare m fl. Det är som om det funnits två vägar för ansökan; en som hjälpligt skulle svara upp mot regelverkets krav och så en väg som gått helt vid sidan av i form av olika underhandskontakter.

SVAB har hela tiden påstått att de talat och talar med Falu kommun, som enligt SVAB har ställt sig positivt till SVAB:s vindkraftplaner i östra Sundborn. Många har frågat SVAB:s ledning  med vilka de talat, om det finns någon skriftlig utfästelse utan att få några svar. Någon dokumentation som styrker SVAB:s påståenden om kommunens utfästelser tycks inte heller existera.

De politiska besluten är inte alltid lätta att förstå och ofta inte mycket att göra något åt. Man kan dock förundras över att så många av fullmäktigeledamöterna så lättvindigt och utan motiveringar kunnat bortse från egna och mera allmängiltiga styrdokument och egna uttalade ambitioner inom miljö- och kulturområdena och i omsorgen om den enskilda människan.

Till sist, skulle SVAB omsider komma att uppfylla regelverkens krav för tillstånd bör detta villkoras att gälla enbart SVAB och att ett sådant tillstånd inte kan överlåtas på annan. Detta för att förhindra att tillståndet för­vandlas till ren handelsvara samt för att säkerställa att SVAB kan ställas till ansvar, göras skadeståndsskyldig för alla löften man ställt ut om minimerade störningar för miljön och de boende.

Vi som skriver detta har alla hundraåriga rötter i falubygden. Med vänliga hälsningar

Viveka Friberg                         Ann Resare                         Christina Sand                                
Gunilla Sondén                          m. fl.


Extra bilagan                                                      

Om Sundborn Vinds AB vindkraftsansökan.
Komplettering av tidigare skrivelse daterad Falun den 28 januari 2013.
 
Vår skrivelse till dig den 28 januari kom att få ett mycket stort och positivt gensvar. Många har anmält att de vill vara med som undertecknare, det har dock inte varit helt lätt att på kort tid klara ut vilka som i formell mening är faktiska sakägare. Vi har därför valt att enbart förteckna dem som vi med säkerhet vet är sakägare.
 
Förteckningen överlämnas härmed  med e-post som en manifestation av några av alla de som värnar om våra mjuka värden som miljö, natur, kultur och människors livskvalitet.

Förteckning över undertecknare/sakägare:
Astrid Melander                 
Annika Ol-ers                                          
Iris Hansson                       
Lotta Sand                             
Eva Olhans                           
Christina Sätterberg              
Ann-Christine Sein               
Birgit Eriksson                      
Barbro Sindler-Hult              
Kerstin Salwén                      

 

lördag 9 februari 2013

Kaliber

Radioprogrammet Kaliber kommer att handla om ifrågasättndet av vindkraftsetableringar.
Programmet kommer att sändas i morgon, söndag 10 feb. kl. 12.00.
Repris måndag 11 feb. kl.10.03.

Lyssna alltså på Kaliber som sänds i P1
Undersökande journalistik från Göteborg!

Tips, Gunilla Sondén