Translate

lördag 24 november 2012

Björn Ristners brev till politikernaSnälla politiker….

Låt förnuften fungera och regera!

Begär åtminstone av Sundborn vind AB göra ny dokumentering och ett åstadkomma ett samråd ”värd namnet” för de nya större vindkraftverken innan ni tar beslut.

Riskera inte att detta blir ER tids BADHUS - som man kommer att tala om i evärdeliga tider!!!!

Ge er och oss chansen!

Björn och Göta Ristner
 
Här kommer ett positivt svar

Hej.
Tyvärr fick vi de rödgröna och centern mot oss.
 
Jag har full förståelse för er oro och det har varit mitt huvudargument att bygga upp motståndet från och med samt i miljönämnden. För mig har planerna hela tiden verkat vansinniga.
Jag är också rätt säker på att planerna kommer att stoppas i någon instans innan de kommer till verkställighet.
Argumenteringen var stundvis på låg nivå idag. Värst var Broman som påstod att Catharina ljög som en häst travar när han själv var värre lögnare än en hästhandlare. Han låtsades inte att det fanns bebyggelse närmare än i Sundborn på en mils avstånd, med mera.
Det enda jag kan göra är att uppmuntra er att fortsätta er kamp och överklaga.
Bästa hälsningar från Göran Forsén, Moderaterna i Falun

fredag 23 november 2012

Dagen efter..

Idag känns det lite vemodigt. Politikerna pratade om bostadsavstånd på 5 km, men vi kommer att ha mindre än två km till närmsta vindkraftverk.
De tycker också att markägarna har rätt att göra vad man vill på sin mark. Självklart!

Men...

Läser  man Miljöbalken  nedan är det väl tveksamt om det går att genomföra en vindkraftsanläggning utan att strida mot tillämpningen.

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämningsområde


”1 §  Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

 

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer  skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt  långsiktigt god hushållningtryggas, och

5.återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp  uppnås.”


Jag sörjer den tystnad  jag älskar så högt och som vi riskerar att förlora med fem stora vindkraftverk bakom "ryggen".

Christina Sand

onsdag 21 november 2012

Falun, dagen innan Kommunfullmäktigemötet

Nu ska ni få höra vad som hände mig då jag skickade ett personligt brev till våra politiker.
Jag hämtade uppgifter från en debattartikel  i SvD, skrivna av 12 ledamöter ur Kungl. Vetenskapsakademinens Energiutskott. Uppgav källa:  Enegimyndigheten och Svensk Energi.

Detta svar kom från en av ersättarna i nämnden:

Hej Christina et al,

Svensk Energi är i många fall en mycket partisk och opålitilig källa. Som vetenskapligt skolad person skulle jag vara tacksam att slippa denna typ av e-post i fortsättningen.

Mvh,

xxxx xxxxxxxx,
Mp de gröna
Ersättare i KommunfullmäktigeMiljöpartiets målsättning;
Tanken är att nästan halva styrelsen ska arbeta utpräglat utåtriktat. Målet för hela Miljöpartiet är att 250 000 människor ska få möjlighet att diskutera och påverka den gröna politiken i personliga möten med miljöpartister. Mp Falun ska möta människor både utanför de politiska rummen och i studiecirklar och i öppna Gröna Kaféer. Miljöpartiet ska vara Sveriges mest närvarande parti.
Måluppfyllelse? Knappast!
Christina Sand

söndag 18 november 2012

Mera Råberget

Björn Ristner är en hängiven fotograf. Här kommer bilder från Sunbornsleden och Råberget..
Mera bilder på
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.535072499854789.132753.100000561318955&type=3

Bygdeplundring

18 nov 2012
Bygdeplundring i Falu kommun
Inför fullmäktiges beslut den 22 november 2012 om vindkraftsetablering i östra Sundborn. 
Sundborn Vind AB vill bygga vindkraftverk i östra Sundborn. Nu har alla argument för och emot malts ner till två helt avgörande frågor.
1. Vill vi bevara ett karakteristiskt kulturland­ska­p, säkra tradi­tionella fritids- och rekreationsområden, värna och utveckla våra gamla fäbodmiljöer med både permanent- och fritidsboende, garantera livskvaliten för alla inom kommunen, inte bara för män­niskor utan även för däggdjur, fåglar och fiskar samt säkerställa den biologiska mångfalden? En vindkraftutbyggnad i östra Sundborn skulle i ett slag förstöra förutsättningarna för detta.

2. Eller vill vi låta Sundborn Vind AB få plundra bygden på de flesta av dessa värden. Vad skulle vi få i stället? Jo, kanske några enstaka årsarbeten. De enda som skulle vinna på en utbyggnad är Sundborn Vinds aktieägare samt markägarna som räknar med att kunna skapa sig en förmögenhet genom att skövla allas vårt gemensamma kulturarv.

Det finns tydligen de bland fullmäktige som överväger att stödja Sundborn Vinds planer. Frågan är då, varför? Det måste både den enskilde fullmäktigeledamoten och partierna kunna svara på. Och alla bör vara förvissade om att räkenskapens tid kommer och att ansvar kommer att utkrävas.

Jan Sondén

onsdag 14 november 2012

tisdag 13 november 2012


 
 
 Björn Ristners  bilder 
 
 
 


 


     Här är Björns brev till våra politiker!                                                         
 
Hej mina politiker.

Vill bara fråga hur man kan låta ett kraftbolag prospektera för 10-talet vindsnurror i närheten av Falun-Sundborn i en storlek som är större än Kaknästornet!!??? Detta utan att ens ha producerat bilder eller vägnät för detta!

-Kan ni verkligen se framför er, dessa enorma verk på höjderna bakom Karlsbyheden sett från Falun när ni kommer ut på ängarna vid Danholn???

-Kan ni verkligen förstå förödelsen av Sundbornsleden det skulle innebära med Råberget som guldkornet i den med ett verk rakt framför den utsikten över Runn, Falun, Sundborn och Toftan?

Vi kan inte ens tänka oss mindre verk på dessa platser!

Det måste finnas lämpligare ställen både sett ur vindtillgång och minskad visuell miljöförstöring – Havet, t.ex!!

Bifogar några bilder där ni ska tänka er in i hur det blir med en skog av ”Kaknästorn”.

Bilderna från utsiktsplatsen på Råberget visar kullen framför där ett av jätteverken är planerat att stå. Den kullen blir helt avskalad för att hysa verket. En ”autostrada” för jättefordonen som ska leverera verket till toppen kommer in mellan nämnda kulle och utsiktsplatsen.

Hälsningar Björn och Göta Ristner