Translate

söndag 21 oktober 2012

Om att sälja ut Falu kommuns själ.

Sundborn Vind AB (SVAB) vill bygga 10 vindkraftverk i östra Sundborn. I en bygd med stora kulturhistoriska värden, ett viktigt rekreations- och fritidsområde för faluborna och för turister, med en fantastisk och eftersträvad livskvalitet för fast- och fritidsboenden på bl.a. fäbodar i området och med ett rikt djurliv.
Detta är en del av Falu kommuns själ, och den finns ofta uttryckt i utvecklingsplaner, uttalade kultursträvanden, turistbroschyrer etc. Allt detta skulle gå förlorat vid en utbyggnad av vindkraften, som skulle fragmentera bygden med skyddszoner, breda vägar, buller, ständigt blinkande varningsljus - kanske ett 40-tal - uppgrumlade vattendrag m.m.

För denna miljökostnad får vi - högt räknat - kanske 50 TWh/år. En mikroskopisk andel av Sveriges samlade elbehov och dessutom inte behövd. Förespråkarna för vindkraften gör gällande att den bidrar till koldioxidfri elproduktion, vilket inte är sant. Vår elproduktion är redan i princip koldioxidfri. Genom att vattenkraft måste hållas som reservkraft när vindkraftverken står stilla, bidrar inte vindkraften till någon nettoproduktion av koldioxidfri el.

Däremot blir koldioxidutsläppen betydande vid tillverkning av verken, genom alla transporter, grävningar, sprängningar och inte minst genom stora avverkningar runt verken och vägarna. Och genom avverkningarna förlorar vi skog som annars skulle ta upp koldioxid ur atmosfären. Summan av det hela visar inte ens på ett s.k. nollsummespel utan på en ren samhällelig totalförlust.

En förödande miljöförstöring. Hur skall Falu kommuns politiker kunna försvara det inför väljarna?

Jan Sondén, Logärden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar