Translate

torsdag 25 oktober 2012

Litet fakta om effekt och energi och Sundborn Vinds Kalkyler.


 

Om effekt, energi och verkningsgrad

 

1000 Watt (W) är = 1 kilowatt, kW

1000 kW  är         = 1 megawatt, MW

1000 MW är         = 1 gigawatt, GW

1000 GW är         = 1 terawatt, TW

 

Watt är mått på effekt

Watt per tidsenhet, t ex kilowattimmar (kWh), är mått på energi

 

Sundborn vind AB säger (ansökan pkt4, sidan 8) att de 10 planerade vindkraftverken skall ge en effekt på 30 MW

 

ett dygn får vi då 30 MW gånger 24 (timmar/dygn) = 720 MWh (h=timme)

 

ett år blir det då 720 MWh gånger 365 (dagar)                         =262 800 MWh = 262,8 GWH

 

 

Sundborn Vind AB säger (miljökonsekvensbeskrivningen Inledning pkt1.4, sidan 9 )att verkens energiproduktion har beräknats till 96,8 GWh/år

Det förutsätter en årsverkningsgrad på 37 % (36,83%  av 262,8 = 96,8)

Det är mer än dubbelt så stor faktisk årsverkningsgrad som vad dagens vindkraftverk kan prestera.

En rimlig siffra på vad SVAB:s 10 vindkraftverk skulle kunna producera är därför högst ca 50 GWh

 

Rimligheten i 96,8 GWh/år har Sundborn Vind inte velat eller kunnat förklara och än mindre bevisa.

 

Sveriges samlade energiproduktion är ca 150 TWh eller 150 000 GWh.

50 GWh utgör alltså matematiskt 50/150 000. Litet avrundat ca 0,03 av en tusendel (promille)

I praktiken ger vindkraftverken inget nettotillskott alls av energi då bl a vattenkraftproduktion motsvarande vindkraftenergin måste hållas i reserv för den tid då vindkraftverken står stilla p g a att det inte blåser eller blåser för mycket eller att de står stilla av andra skäl och inte ger någon energi alls. Räknat med alla kostnader för fram­tagning, byggnad, driftunderhåll och återställning av verken samt inklude­rande skattesubven­tionerna av vindkraften betyder det reellt en ren förlustaffär för samhället. Och då är inte inräknat kostnader i form skador på växt- och djurlivet, förlust av oersättliga natur- och kultur­värden, stora störningar för alla boenden och andra som vistas i bygden i form av buller, ljus och skuggor, kort sagt, kostnader för en skadad livsmiljö.

 

Det bör också observeras att den av SVAB redovisade miljövinsten (miljökonsekvensbeskrivningen, pkt 1.4, sidan 9) i form av bl a årligt minskat koldioxidutsläpp om 82 280 ton inte är relaterat till någonting, särskilt inte till den svenska elproduktionen som är i princip koldioxidfri. Hur man från 0 kan minska utsläppen med 82 280 ton återstår för SVAB att visa.

 
Jan Sondén
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar