Translate

fredag 23 november 2012

Dagen efter..

Idag känns det lite vemodigt. Politikerna pratade om bostadsavstånd på 5 km, men vi kommer att ha mindre än två km till närmsta vindkraftverk.
De tycker också att markägarna har rätt att göra vad man vill på sin mark. Självklart!

Men...

Läser  man Miljöbalken  nedan är det väl tveksamt om det går att genomföra en vindkraftsanläggning utan att strida mot tillämpningen.

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämningsområde


”1 §  Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

 

Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer  skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt  långsiktigt god hushållningtryggas, och

5.återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp  uppnås.”


Jag sörjer den tystnad  jag älskar så högt och som vi riskerar att förlora med fem stora vindkraftverk bakom "ryggen".

Christina Sand

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar