Translate

lördag 2 mars 2013

Ansökan om hearing


                                                                                       26 februari 2013

Länsstyrelsen i Dalarnas län,    dalarna@lansstyrelsen.se   
791 84 FALUN
 
Vindkraftshearing
Vi, föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft (Rffv),  föreslår att länsstyrelsen anordnar en officiell hearing med Sundborn Vind AB, sakägarna samt övriga intresserade. Hearingen bör ske under länsstyrelsen ordförandeskap, förslagsvis med ordföranden i miljöprövningsdelegationen  som hearingens ordförande. Anledningarna  till detta förslag är många, nedan redovisas några av dem.
 
Sundborn Vind AB (SVAB) har allt sedan början av tillståndsprocessen konsekvent vägrat att kommunicera med sakägarna. Något samråd om det nu aktuella projektet har inte ägt rum. Samrådet maj 2010 avsåg ett helt annat projekt med andra , mindre verk och med annan lokalisering. Man har konsekvent vägrat att besvara de flesta av sakägarnas mycket välmotiverade frågor om den nu aktuella etableringen. Man har påstått att våra frågor finns besvarade i SVAB:s ansökan med miljökonsekvensbeskrivning, vilket inte är sant. Man har inte levt upp till miljöbalkens krav, varken till dess grundkrav eller specifika ”måsten”. Några exempel.
 
v  Något samråd som miljöbalken föreskriver har inte ägt rum. Vi tror att enda sättet att få SVAB att ställa upp på något som skulle kunna likna ett samrådsmöte är genom en officiellt hållen hearing.
v  Några alternativa vindkraftslokaliseringar har inte redovisats även om SVAB i ett mångordigt men helt irrelevant resonemang försökt ge sken av en seriös studie av alternativa lokaliseringar. Det är tydligt att SVAB  tycks vilja övertyga tillståndsgivarna om att för SVAB:s  10 vindkraftsverk finns inga alternativ i hela Dalarna eller Sverige än just östra Sundborn.
v  Någon redovisning av de påstådda vindmätningarna som visar hur det blåser över tiden har trots upprepade frågor inte kunnat redovisas. Medelvinden gör föga upplysning om hur ofta man har att räkna med strömavbrott p g a att det blåser för mycket eller för litet. Och vem garanterar ström­tillförseln när verken står stilla.
v  SVAB, som saknar ekonomiska, tekniska och administrativa resurser för projektet, har inte velat eller kunnat svara på frågor om sin affärsidé samt hur projektet skall finansieras och administreras.
 
SVAB  har  då och då ställt ut garantier för natur, miljö, människors hälsa mm. Hur man avser att hantera dessa garantier, när verkligheten avviker  från den garanterade , har vi inte kunnat få något svar på.
 
SVAB har i olika sammanhang gjort påståenden i bl a tekniska/fysikaliska frågor. Så t ex
v  påstår SVAB att ”det är inte bevisat att lågfrekvent buller är skadligt för människan” vilket det är.
v  påstår SVAB att det finns stort stöd för vindkraftsetableringen i bygden, vilket de flesta vet inte är sant.
v  påstår SVAB att en fördubbling av ljudnivån inte är märkbar för det mänskliga örat, vilket inte är sant.
v  hävdar SVAB i ansökan att deras 10 verk skall generera 30 Mw och ge 96,8 Gwh/år. Det förutsätter en faktisk verkningsgrad för verken, som är nästan dubbel så stor som för dagens verk . Hur går det till?
 
Vi förutsätter att länsstyrelsen före beslut tillser att SVAB genomför ett formellt samråd enligt miljöbalkens intentioner och att länsstyrelsen låter sig vara representerad på detta samråd. Vi tror att, som en komplet­te­ring till ett formellt samråd,  skulle en hearing under länsstyrelsens ordförandeskap  kunna utgöra ett värde­fullt kompletterande underlag för länsstyrelsens beslut i ansökningsfrågan. SVAB har mycket att förklara.
 
För föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft

Rolf Kroon                        Viveka Friberg                   Christina Sand                     Jan Sondén
Ordförande                      Styrelseledamot              Styrelseledamot                Styrelseledamot
Sakägare                           Sakägare                              Sakägare                               Sakägare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar